Algemene vooorwaarden Germa zonwering B.V.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief alle vervolgopdrachten en aanvullende werkzaamheden, welke door Germa B.V. gevestigd aan de Helvoirtseweg 128 te (5263 EH) Vught, inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77773640, worden uitgevoerd.
 • In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “voorwaarden” wordt verstaan onder:

Germa: Germa Zonwering B.V.., zoals in bepaling 1 van deze algemene voorwaarden is omschreven.
Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Germa een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Germa een aanbod daartoe heeft ontvangen.
Product:alle door Germa verhandelde producten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot veranda’s, binnen- en buitenzonwering & (plissé-) hordeuren.
Meerwerk: het extra, niet begrote werk dat tijdens de uitvoering van de montage van het product wordt uitgevoerd en dat leidt tot extra kosten.

Offerte

 • Alle offertes van Germa zijn geldig gedurende éénentwintig (21) dagen. Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen door Germa worden herroepen, ook na aanvaarding daarvan door de wederpartij, mits de herroeping door Germa onverwijld geschiedt.
 • Germa kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Germa niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders.
 • Offertes worden uitgebracht op basis van de door de wederpartij verstrekte gegevens.
 • Indien de offerte door Germa is voorzien van een tekening en/of berekening blijven deze eigendom van Germa en mogen deze bescheiden op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of worden openbaard. Indien de wederpartij geen overeenkomst aangaat met Germa dan is de wederpartij verplicht om voornoemde tekeningen en/of bescheiden binnen zeven dagen na een daartoe strekkend verzoek aan Germa te retourneren.

Duur/beëindiging/wijziging en einde van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat de wederpartij zich akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van Germa.
 • Een overeenkomst kan slechts tussentijds worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.
 • Een wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst komt in beginsel slechts tot stand nadat Germa hier schriftelijk mee heeft ingestemd. Wijzigingen dienen tijdig aan Germa ter kennis worden gebracht. Germa en de wederpartij erkennen dat gedurende de looptijd van de overeenkomst de situatie kan voorkomen dat de reeds gegeven opdracht dient te worden uitgebreid en/of dat de wederpartij om meerwerk verzoekt, zonder dat dit expliciet door Germa wordt bevestigd. In dit soort gevallen wordt er vanuit gegaan dat deze opdracht tot meerwerk door de wederpartij aan Germa is verstrekt.
 • Indien de wederpartij haar verplichtingen jegens Germa niet nakomt dan wel Germa heeft goede grond te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet na zal komen, is Germa gerechtigd om de daartegenoverstaande verplichtingen, alsmede die verplichtingen, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding, op te schorten, onverminderd de krachtens wet en/of deze algemene voorwaarden toekomende rechten.
 • Onverminderd de verder aan Germa toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding kan Germa, zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden als de wederpartij: failliet wordt verklaard, surcéance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen, onder bewind wordt geplaatst, onder curatele wordt geplaatst, overlijdt, beslag wordt gelegd op (een gedeelte van) zijn/haar goederen of liquidatie van zijn/haar onderneming
 • Na een daartoe strekkend verzoek dient de wederpartij zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Germa.
 • Germa behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en te factureren.
 • Germa is bevoegd om alvorens een aanvang te maken met de werkzaamheden een voorschot te bedingen. De hoogte van dit voorschot wordt door Germa met in achtneming van de redelijkheid bepaald.

Uitvoering van de overeenkomst

 • De wederpartij zal Germa zo goed mogelijk informeren, ook gedurende de uitvoering van de opdracht. Germa behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Indien Germa de werkzaamheden op een door de wederpartij aan te wijzen locatie uitvoert, dan voert Germa de werkzaamheden in beginsel uit van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur, tenzij anders schriftelijk tussen Germa en de wederpartij is overeengekomen.
 • Indien Germa meer- en/of overwerk dient te verrichten, dan is Germa gerechtigd deze werkzaamheden bij de wederpartij in rekening te brengen.
 • De wederpartij is verplicht om Germa toegang te verschaffen tot de door de wederpartij aangewezen werkplek en Germa alle materialen, zoals maar niet beperkt tot electriciteit en water, ter beschikking te stellen welke zij redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden. De wederpartij voldoet de daaraan verbonden kosten. Indien de wederpartij de werkzaamheden van Germa dient af te stemmen met een derde, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot een aannemer, dan is de wederpartij verplicht om deze derde te informeren over de aanwezigheid en de werkzaamheden van Germa. De wederpartij garandeert Germa dat zij haar werkzaamheden zonder vertraging kan uitvoeren. De eventuele gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen uit deze gehele bepaling komen voor rekening en risico van de wederpartij.
 • Germa bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd, en houdt daarbij voor zoveel mogelijk rekening met de door de wederpartij kenbaar gemaakte wensen.
  Geringe afwijkingen, zoals maar niet beperkt tot de kleur, textuur van de gebuikte materialen, alsmede de dikte, afmetingen e.d. van een door Germa geleverd product en/of een door Germa aan de wederpartij ter beschikking gesteld monster geven de wederpartij niet het recht het product te weigeren, de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding van Germa te vorderen, tenzij de redelijkheid zich daartegen verzet.
 • Germa behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn jegens de wederpartij en/of dat de wederpartij daardoor het recht verkrijgt de overeenkomst te laten ontbinden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien hetgeen overeen is gekomen tijdens de installatie van de producten niet haalbaar blijkt en/of de installatiewijze naar het oordeel van Germa dient te worden aangepast.
 • De wederpartij is vrij om Germa te benaderen met het communicatiemiddel naar keuze, zoals bijvoorbeeld telefoon of internet. Germa kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden indien het door de wederpartij gekozen communicatiemedium niet functioneert. De wederpartij dient in het geval van een geschil aan te tonen dat het door hem gekozen communicatiemiddel naar behoren heeft gefunctioneerd en dat de door hem verzonden boodschap Germa heeft bereikt.
 • Indien er door de overheid en/of andere instantie voorwaarden worden gesteld aan de producten en/of montage daarvan, zoals maar niet beperkt tot het toepasselijk zijn van bijvoorbeeld de monumentenwet, gaat Germa er vanuit dat de wederpartij aan deze aanvullende eisen heeft voldaan. Germa is in geen enkel geval aansprakelijk voor het ontbreken van en/of niet voldoen aan deze aanvullende eisen.

Levering en oplevering

 • Levering geschiedt in beginsel aan het door de wederpartij opgegeven adres, mits partijen anders overeengekomen zijn.
 • De door Germa opgegeven levertermijnen zijn slechts een indicatie. De levertermijn is gebaseerd op feiten en omstandigheden zoals bekend waren tijdens het aangaan van de overeenkomst. Germa is niet aansprakelijk indien de levertermijn wordt overschreden en/of geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, mits de oorzaak daarvan is gelegen in opzet en/of grove schuld zijdens Germa.
 • Germa zal de wederpartij in geval van oplevering van de montage van de producten zo spoedig infomeren dat deze gereed zijn. De oplevering zal in beginsel binnen één week na voornoemde mededeling plaatsvinden. De wederpartij dient in iedere geval binnen één week na voornoemde mededeling een afspraak voor de oplevering met Germa in te plannen, bij gebreke waarvan de oplevering een feit is. Indien de wederpartij de producten in gebruik neemt voordat de oplevering heeft plaatsgevonden doet zij dit voor eigen rekening en risico en komt de door Germa afgegeven garantie te vervallen.
 • Tijdens de oplevering zal Germa de gemonteerde en geplaatste producten demonstreren, uitleg verschaffen over het correcte gebruik van de producten, met de wederpartij nagaan of alles naar behoren functioneert en controleren of alles er voor het oog correct uitziet. Vervolgens zullen Germa en de wederpartij het opleveringsformulier ondertekenen, waarna de oplevering een feit is geworden.
 • Indien er tijdens de oplevering wordt vastgesteld dat er producten niet correct zijn gemonteerd en/of zaken ontbreken dan zal Germa deze in overleg met de klant zo snel mogelijk herstellen en/of aanvullen. Het streven is om dit binnen een week na de oplevering te laten geschieden.

Garantie

 • Germa spant er zich voor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. Germa staat er voor in dat het door haar geleverde en opgeleverde werk de eigenschappen bezit die noodzakelijk zijn voor het normaal gebruik van de opgeleverde producten. Indien Germa en de wederpartij schriftelijk een bijzonder gebruik terzake het product zijn overeengekomen dan valt dat ook onder de garantie.
  · Buitenzonwering, met uitzondering van veranda’s, 5 jaar
  · Binnenzonwering 2 jaar
  · Hordeuren: op het systeem 5 jaar en op het gaas 1 jaar
 • Germa verleent geen garantie op kitwerk. Voor veranda’s hanteert Germa aparte garantiebepalingen. Laatstgenoemde garantiebepalingen worden apart uitgereikt en deze bepalingen prevaleren boven de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 • De garantie komt te vervallen indien de ontstane gebreken niet en/of niet tijdig na de ontdekking daarvan aan Germa zijn gemeld en/of gebrek is veroorzaakt door onjuist, dan wel onkundig gebruik door de wederpartij en/of het gebrek het gevolg is van onjuist, dan wel onvoldoende onderhoud en/of het gebrek het gevolg is van normale slijtage.

Prijzen & Betaling

 • Alle prijzen zijn bindend.
 • Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum zonder verrekening of andere inhouding aan Germa te worden voldaan.
 • Indien de wederpartij zijn/haar betalingsverplichting(en) jegens Germa niet nakomt dan verbeurt de wederpartij die geen consument is in de zin van afdeling 6.5.3 BW een contractuele boete ten bedrage van 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 40 euro, onverminderd de verschuldigde wettelijke handelsrente. Een wederpartij die niet handelt uit hoofde van zijn bedrijf en/of beroep verbeurt een contractuele boete ten bedrage van
 • Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd de verschuldigde wettelijke handelsrente conform artikel 6:119 BW.
 • Indien de wederpartij na aanmaning in gebreke blijft het openstaande bedrag aan Germa te voldoen is laatstgenoemde gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de wederpartij het volledige bedrag, inclusief rente-en incassokosten, aan Germa heeft voldaan.
 • Van de inkomende betalingen worden eerst de verschuldigde rente- en incassokosten voldaan. Van het alsdan resterende bedrag zullen de oudst openstaande facturen worden voldaan.
  Indien de wederpartij de openstaande bedragen niet voldoet als gevolg van faillissement, surcéance van betaling, wet schuldsanering natuurlijke personen, onder bewindstelling, curatele, overlijden, beslaglegging op (een gedeelte van) zijn/haar goederen of liquidatie van zijn/haar onderneming is de vordering direct opeisbaar, onverminderd het recht van Germa om de meerdere schade op de wederpartij te verhalen.
 • De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan Germa verschuldigde.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Germa voor directe schade en kosten, welke veroorzaakt zijn dan wel rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag.
 • Germa is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of andere gevolgschade welke is ontstaan dan wel het rechtstreekse gevolg is van een gebrek aan het geleverde product en/of door Germa uitgevoerde werkzaamheden.
 • Germa is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de datum waarop de overeenkomst dient te zijn uitgevoerd. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Germa derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Germa dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 • Germa is niet aansprakelijk, indien zij fouten maakt als gevolg van (onjuiste en/of onvolledige) informatie welke zij van de wederpartij heeft ontvangen.
 • Germa maakt voor de uitvoering van de opdracht gebruik van derden. Germa is niet aansprakelijk voor eventueel door deze derden gemaakte fouten.
 • Germa verricht de werkzaamheden naar haar beste vermogen. Germa kan echter nimmer garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt behaald.

Reclames

 • Onverminderd in artikel 6:89 BW is bepaald vervalt een vordering tot schadevergoeding in ieder geval na één (1) jaar waarop de wederpartij zich bewust is geworden van de schade en van Germa als (mogelijk) aansprakelijke partij.
 • Reclames dienen schriftelijk bij Germa te worden ingediend door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst. Reclames met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dienen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum te worden ingediend.

Overmacht

 • Als Germa haar verplichtingen jegens een wederpartij niet, dan wel niet behoorlijk, kan nakomen als gevolg van overmacht, worden deze verplichtingen opgeschort gedurende de periode dat deze overmacht voortduurt.
 • Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt geregeld, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Germa geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Germa niet in staat is, haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.
 • Germa is bijvoorbeeld niet in staat haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot in geval van ziekte, stagnatie in haar onderneming of de onderneming(en) die Germa inschakelt voor de uitvoering van de opdracht, natuurrampen, technische storingen, stakingen etc.

Eigendomsvoorbehoud

 • Germa behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde en nog te leveren producten totdat de koopprijs vermeerderd met de eventuele montagekosten volledig is voldaan.
 • Zolang de eigendom van het geleverde product nog niet (volledig) op de wederpartij is overgegaan, is het de wederpartij niet toegestaan het product over te dragen aan derden, te verpanden of in gebruik af te staan.
 • De wederpartij dient het eigendom van Germa zorgvuldig als herkenbare eigendom van Germa te bewaren.
 • De wederpartij is verplicht om Germa te informeren indien haar eigendom wordt geclaimd door een derde.
 • De wederpartij verleent Germa te allen tijde toegang tot de ruimte(n) waar het product wat onder eigendomsvoorbehoud is geleverd ligt opgeslagen.

Schuldeisersverzuim

 • Indien de wederpartij de goederen niet op de overeengekomen leveringsdatum afneemt zal Germa het product opslaan.
 • Gedurende het schuldeisersverzuim komen de gevolgen van eventuele kwaliteitsachteruitgang, zoals maar niet beperkt tot kleur- en kwaliteitsvermindering van het mechaniek voor rekening en risico van de wederpartij. Gedurende de bewaring kan de wederpartij het verzuim slechts zuiveren indien hij het inbewaringgestelde aanvaardt.
 • Alle kosten terzake het inbewaringstellen van de goederen komen voor rekening van de wederpartij.

Forumkeuze & Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten tussen Germa en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen tussen Germa en de wederpartij worden voorgelegd aan de rechtbank ‘s-Hertogenbosch, tenzij Germa er om haar moverende reden voor kiest het geschil aan een andere rechter voor te leggen.

HELVOIRTSEWEG 128, 5263 EH VUGHT,
T 073 – 6568528, WWW.GERMAZONWERING.NL INFO@GERMAZONWERING.NL K.V.K. ’S-HERTOGENBOSCH NR. 77773640